Park, Vand, Natur 2018-03-28T12:35:04+00:00

Vand og Natur

Referencer

Naturgenopretning på Jungshoved

UDE har udarbejdet et forslag til et naturgenopretningsprojekt på Jungshoved for en privat lodsejer. Et projekt med genåbning af et vandløb og forbedring af forholdene for fugle. Området er fredet og beskyttet af Natura2000 – lovgivningen.

Byfornyelse i Stubbekøbing

UDE har leveret konsulentbistand til Arbejdsgruppen for Fritidsområdet under Byfornyelsen i Stubbekøbing. Projektet ledes af Guldborgsund Kommune.

Gruppen arbejder med at skabe rum og faciliteter for nye aktiviteter for især byens unge i Lystanlægget og Stadion – og for at skabe bedre (og trafiksikker) sammenhæng mellem de enkelte delområder i Fritidsområdet.

Stensby Møllebæk

Linda var som medarbejder i Vordingborg Kommune med til at udarbejde et projekt for åbningen af Stensby Møllebæk, hvor der blev taget hensyn til de driftmæssige, kulturelle og naturmæssige forhold.

Projekt blev designet i samarbejde mellem Stensbygaard, som ejer jorden, og kommunen.

Løsningen blev et åbent, let slynget vandløb, da det var et godt og meget billigere alternativ end at erstatte de eksisterende rørledninger, der var faldet sammen. Denne løsning sikrede en forbedret afvanding og et godt fysisk miljø i vandløbet med et rigt liv af både planter og dyr.

Sommerblomster

Mette stod i årene 2010-15 for planlægningen af Vordingborg Kommunes sommerblomstprogram i samarbejde med gartnerne i kommunens væksthus. Hvert år havde beplantningen et nyt tema, som blev præsenteret ved et åbent hus-arrangement.

Der blev lagt vægt på at anvende robuste planter med lang blomstringstid. Hvert element (bede, ampler, kummer osv.) blev tilplantet med mange arter for at sikre god vækst og frodighed, uafhængigt af årsvariationer i sol og nedbør.

Ud over sommerblomsterne blev der også i mindre omfang opstillet kummer med forårsblomstrende løg og bundplanter, som kan tåle det kølige klima i marts-april.

Risby Å

I forbindelse med restaureringen af Risby å var Linda som medarbejder i Vordingborg Kommune med til at udarbejde et projektforslag og give de nødvendige tilladelser. Endvidere udarbejdede hun et program for indsamling af fauna og fisk for at vise projektets effekt.

Da Sydmotorvejen omkring Bårse blev bygget, blev der etableret en sø på Risby å, der skulle sikre, at den store okkerudfældning ikke skadede vandløbet. Løsningen skulle have været midlertidig, da søen hindrer havørrederne i at gyde og samtidig hæver temperaturen på vandløbsvandet, hvilket er dårligt for de dyr og planter, som lever der. Så efter mere end 15 år var det på tide at finde en alternativ løsning.

Projektet bestod i at få vandløbet ført udenom søen og samtidig skabe en passage mellem søen og vandløbet. Derved blev levevilkårene så optimale som muligt for både fisk og smådyr i vandløbet og i søen.

Skovrejsning ved Damsholte

Vordingborg Kommune plantede i 2009 i samarbejde med menighedsrådet i Damsholte en bynær, rekreativ skov på kirkens jord. Stisystemer gennem skoven forbinder skole og præstegården, så konfirmanderne kan færdes trafiksikkert, når de skal til forberedelse. Der blev også plads til en cirkulær andagtsplads, som bruges til udekirke og i skolens undervisning.

Mette var medarbejder på projektet, i samarbejde med naturforvalteren.

Trekanten i Bårse

I det lille grønne anlæg ‘Trekanten’ i Bårse var buskadset vokset vildt og området var blevet et utrygt sted for beboerne. Som Vordingborg Kommunes landskabsarkitekt lavede Mette en renoveringsplan, som bevarede den omkransende hæk og enkelte buske og træer, og supplerede med nye blomstrende buske, bunddækkende stauder og mindre træer. Der blev lagt stor vægt på at skabe farver og oplevelser året rundt.

Løgplæner til forvildning

Sommerblomsterne i Vordingborg Kommune blev som led i en omprioritering koncentreret i de centrale handelsgader i købstæderne, og en del af besparelsen blev kanaliseret over i anlæg af mere bæredygtige løgplæner. Mette valgte plantesammensætningen og lagde stor vægt på robuste sorter, som med den rette pleje kommer igen år efter år, og som egner sig godt til forvildning.

Løgplænerne skaber årstidsvariation, idet de markerer foråret med fin blomsterpragt, står med langt græs i forsommeren (af hensyn til næringsopsamling i løgene), og resten af vækstsæsonen klippes som almindelige græsplæner.

Privat have i Sorø

Forhaven til 70’er-parcelhuset i gule sten havde et meget firkantet formsprog og var præget af tidstypiske planter som brogetbladet krybende benved og gul potentil. Husets nye ejere ønskede et mere moderne formsprog med blødere linier og et æbletræ foran huset.

Løsningen blev at omlægge græsplænen til en bugtet form og gruppere planterne i de bede, som derved blev dannet på hver side af græsset. Træet blev placeret så det indrammer udsigten fra stuevinduet.

Tilbage til referencer