Park, Vand, Natur2020-08-21T12:01:51+00:00

Vand og Natur

Referencer

Nysted

De naturlige fortræffeligheder

I projektet ”Landsbyernes Naturlige Fortræffeligheder” har UDE sammen med borgerne i Nysted, LAG, Region Sjælland og ETN-arkitekter udarbejdet et prospekt omkring en ændring af havneområdet. Borgerne ønsker at bevare en havn i Morten Korch stil med en ingeniør gemt inden i.

Borgerne ønsker at skabe en mere sammenhængende havn med faciliteter til synligt reparation/vedligehold af både, legeplads for flere aldersgrupper med indbygget naturformidling og læring om havet, plads til restauranter og opholdsarealer for sejlerne og andre besøgende på havnen.

Projektet har som langsigtet mål at klimasikre de lavtliggende havnearealer.

Ved at klimasikre havnen vil projektet tilvejebringe et øget areal på land, hvilket vil give de aktiviteter, der er tilknyttet en aktiv fritidshavn bedre plads og de eksisterende bygninger vil blive sikret mod oversvømmelse. Samtidig vil man kunne opnå en tilpasning af kapaciteten af kajpladser således, at der bliver flere pladser med god vanddybde, og vedligeholdelsesomkostningerne til bådebroer mv. formindskes.

Magleby og Klippinge

De naturlige fortræffeligheder

I projektet “Landsbyernes Naturlige Fortræffeligheder” har UDE sammen med borgerne i Magleby og Klippinge, LAG, Region Sjælland og ETN-arkitekter udarbejdet et prospekt omkring udviklingen af flere gode og sjove mødesteder, hvor leg, læring og hygge går hånd i hånd. Plads til alle uanset alder og interesse.

Samtidig ønsker de at formidle alt det skønne ved Stevns og se verden ud fra deres virkelighed ved at have fokus på FNs verdensmål.

Dette vil de gøre ved at få forbedret stiforbindelserne i området så det bliver sjovt med en omvej, skabe større mødesteder med plads til mange og mange aktiviteter.

Fortsætte udviklingen af ideerne sammen med især børn og unge i området, så de får en god barndom og ungdom og så de har lyst til at blive eller vende tilbage efter endt uddannelse.

Første skridt på vejen er at skabe et nyt fælles bytorv ved Magleby Forsamlingshus

Bårsesøerne

Helheds- og Udviklingsplan

UDE har udarbejdet en helheds- og udviklingsplan for Naturområdet Bårsesøerne. Planen er blevet til i samarbejde med lokale foreninger i Bårse og på baggrund af lokalplaner og diverse naturmæssige forhold.

Planen rummer en samtænkning af mange forskellige brugergruppers behov. Planen rummer kort og beskrivelser af ideerne. Beskrivelser af påtænkte materialer og begrundelser for valgene, planens indhold i forhold til gældende lovgivning og et økonomisk overblik.

Materialet skulle bruges til at fremlægge en samlet plan for kommunen til brug for kommunens beslutning om områdets fremtid. Det skulle samtidig kunne bruges til at søge fonde. Endvidere skulle planen deles op i dele, som kunne gennemføres hver for sig, efterhånden som finansieringen kom på plads.

Naturgenopretning på Jungshoved

UDE har udarbejdet et forslag til et naturgenopretningsprojekt på Jungshoved for en privat lodsejer. Et projekt med genåbning af et vandløb og forbedring af forholdene for fugle. Området er fredet og beskyttet af Natura2000 – lovgivningen.

Risby Å

I forbindelse med restaureringen af Risby å var Linda som medarbejder i Vordingborg Kommune med til at udarbejde et projektforslag og give de nødvendige tilladelser. Endvidere udarbejdede hun et program for indsamling af fauna og fisk for at vise projektets effekt.

Da Sydmotorvejen omkring Bårse blev bygget, blev der etableret en sø på Risby å, der skulle sikre, at den store okkerudfældning ikke skadede vandløbet. Løsningen skulle have været midlertidig, da søen hindrer havørrederne i at gyde og samtidig hæver temperaturen på vandløbsvandet, hvilket er dårligt for de dyr og planter, som lever der. Så efter mere end 15 år var det på tide at finde en alternativ løsning.

Projektet bestod i at få vandløbet ført udenom søen og samtidig skabe en passage mellem søen og vandløbet. Derved blev levevilkårene så optimale som muligt for både fisk og smådyr i vandløbet og i søen.

Stensby Møllebæk

Linda var som medarbejder i Vordingborg Kommune med til at udarbejde et projekt for åbningen af Stensby Møllebæk, hvor der blev taget hensyn til de driftmæssige, kulturelle og naturmæssige forhold.

Projekt blev designet i samarbejde mellem Stensbygaard, som ejer jorden, og kommunen.

Løsningen blev et åbent, let slynget vandløb, da det var et godt og meget billigere alternativ end at erstatte de eksisterende rørledninger, der var faldet sammen. Denne løsning sikrede en forbedret afvanding og et godt fysisk miljø i vandløbet med et rigt liv af både planter og dyr.

Tilbage til referencer