Ansøgninger og lovstof2021-03-02T08:08:06+00:00

Ansøgninger og lovstof

Referencer

Udbudsmateriale

Informationsmateriale

Tilladelse til krydsning af vandløb

På strandengen ved Hyltemade nord for Avnø har Vordingborg Kommune indgået en aftale med ejerne om at skabe en mere naturlig hydrologi i området. UDE har hjulpet kommunen med at udarbejde et udbudsmateriale på anlægsarbejdet, hvor kvaliteten af det udførte arbejde var næsten lige så betydende som prisen.

I forbindelse med forslag til etablering af 1. etape af Bogø Rundt har UDE rådgivet og udarbejdet informationsmateriale til Bogø Lokalråd. På baggrund af dette er rådet nu bedre rustede til dialog med de lokale grundejere.

UDE har på baggrund af en projektbeskrivelse fra NK FORSYNING A/S udarbejdet forslag til godkendelse efter vandløbsloven og dispensation efter Naturbeskyttelsesloven.

Projektet gik på krydsninger af vandløb med nye spildevandsledninger, udskiftning af bygværk og etablering af ny pumpestation.

Udbudsmateriale til vandløbsvedligeholdelse

Vandløbsprojekter

UDE har bistået Næstved Kommune med at udarbejde udbudsmaterialet til kommunens EU-udbud af vandløbsvedligeholdelsen.

Opgaven gik på at samle det gamle udbudsmateriale og gøre det nemmere at overskue. Tildelingskriterierne for entreprenører blev ændret, så skånsom vedligeholdelse blev vægtet højere end pris.

Linda har som medarbejder i Vordingborg Kommune udarbejdet projektbeskrivelser og ansøgninger samt givet tilladelser i forbindelse med restaurering og regulering af vandløb i kommunen.

Tilladelserne er givet efter Vandløbsloven og tilhørende bekendtgørelser, og projektbeskrivelserne blev udarbejdet, så projektet kunne opnå tilladelser og dispensationer fra øvrige relevante lovgivninger, fx Naturbeskyttelsesloven.

Godkendelse af søer og vandløb

UDE har hjulpet Næstved Kommune med at få givet tilladelse til etablering af nogle søer og ændringer af vandløb.
Under ses området før og under anlægsarbejdet af etableringen af en ny klimasø ved Ellebækken.

FØR

EFTER

SAMMENDRAG AF PROJEKTET

Tilbage til referencer